آموزش
 
- دانشجویان مقطع کارشناسی مشمول نظام وظیفه ۱۰ نیمسال.‏
تبصره: دانشجویان مشمول ورودی 1389 و پیش از آن ۱۲ نیمسال. ‏
‏2- دانشجویان مقطع کارشناسی غیرمشمول ۲۰ نیمسال. (در صورت نیاز به سنوات اضافه می‌تواند از ۵ نیمسال اضافه با شهریه ‏دارای ضریب ۱/۲۵ استفاده کند.)‏
 
 
امتیاز دهی