آموزش

1395/7/8 پنجشنبه

درخصوص تغییر رشته
 
الف- دانشجویان گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در صورت ‏گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 14 و بالاتر می توانند در داخل ‏دو گروه آزمایشی علوم انسانی و هنر در مرکز/واحد محل تحصیل تغییر ‏رشته دهند.‏
ب- دانشجویان گروه آزمایشی علوم ریاضی و علوم تجربی با ‏گذراندن حداقل 12 واحد درسی با معدل 14 و بالاتر می توانند به کلیه ‏رشته های فعال در مرکز/واحد محل تحصیل تغییررشته نمایند.‏
ج- در صورتی که رشته مورد نظر دانشجو در مرکز ارائه نمی گردد ‏پس از کسب شرایط تغییر رشته می‌توانند تقاضای مهمان دائم به مرکز ‏مجری رشته نمایند.‏
تذکر مهم1: رشته مهندسی معماری با شرایط بند ب مورد بررسی ‏قرار می‌گیرد.‏
تذکر مهم2: دانشجویانی که بصورت مهمان دائم تحصیل می‌کنند، ‏می‌توانند در همان مرکز از شرایط تغییر رشته استفاده نمایند.‏
 
 
امتیاز دهی