آموزش
 

۱- امکان تقاضای مهمان برای ورودی‌های جدید از تاریخ ۹۵/۷/۱۰ تا ۹۵/۷/۱۷ در سامانه‌ی گلستان مهیا خواهد شد.

۲- انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۹۵/۷/۱۱ تا ۹۵/۷/۱۸ خواهد بود.

 
 
امتیاز دهی