زمان برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن
برادران 95/02/26
خواهران 95/02/27
ساعت 8/30
پیام نور استان - باغ نی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر