اداري ومالي
 
دانشجویان محترم:  
جهت تشکیل پرونده مالی فارغ التحصیلی ، فیش های واریزی شهریه ترمی الزامی می باشد لذا در نگهداری آن کوشا باشید .
 
 
امتیاز دهی