اداري ومالي
 
جدول شهریه آموزشی نیمه حضوری دانشجویان ورودی مهرماه 94 دانشگاه پیام نور برای مراکز و واحدهای مستقر در شهرهای نواحی5،4،3،2،1

 
شهریه ثابت
شهریه دروس نظری به ازای واحد
دروس عملی به ازای هر واحد درسی
دروس عمومی
دروس پایه نظری
دروس اصلی و تخصصی
عملی کم هزینه
عملی پر هزینه
پایان نامه
علوم انسانی
نواحی 1و2
1،269،600
146،796
175،896
190،440
439،070
585،868
1،467،975
نواحی 4،3و5
1،018،325
132،250
161،345
175،893
439،070
585،868
1،467،975
علوم پایه
نواحی 1و2
1،269،600
146،797
190،440
204،988
585،868
878،140
1،467،975
نواحی 4،3و5
1،018،325
132،250
175،893
183،828
585،868
878،140
1،467،975
فنی و مهندسی،
کشاورزی،معماری و هنر
نواحی 1و2
1،269،600
146،797
198،375
219،535
585،868
878،140
1،467،975
نواحی 4،3و5
1،018،325
132،250
181،183
190،440
585،868
878،140
1،467،975
 
شهریه متغیر دروسی که از سوی دانشگاه به صورت خودخوان ارائه شود برابر 50% کلاسهای نیمه حضوری است.
 
 
امتیاز دهی